E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Osnovni podatki

Ime in sedež šole

Šola kot javni vzgojno izobraževalni zavod deluje pod imenom:

Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje

Reška cesta 30, 6240 Kozina

Ustanovitelj zavoda

Osnovno šolo Dragomirja Benčiča –Brkina Hrpelje je ustanovila ObčinaHrpelje Kozina z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje  z odlokom Občine Hrpelje Kozina št. 112/97-05, objavljenim v Uradnem listu R Slovenije, št. 67/79 z dne 30. 10. 1997.

Šolo upravljajo

Šolo upravljata ravnatelj Sebastijan Mavrič in svet zavoda.

Svet zavoda sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja (Valter Fabjančič, Igor Mahne, Tina Andrejašič),
5 predstavnikov delavcev šole (Tjaša Race, Jasmina Bubnič, Mojca Čermelj, Tanja Resinovič, Samo Meden),
3 predstavniki staršev (Bogdan Česnik, Erika Korošec, Martina Ostrc).

Predsednica sveta zavoda je Tjaša Race.

Svet staršev

Svet staršev v tem letu šteje 16 delegatov. Predsednik sveta staršev je Bogdan Česnik. 

 

Šolski okoliš

Osnovna šola Dragomirja Benčiča –Brkina Hrpelje deluje kot samostojna  šola. Zavod opravlja svojo dejavnost na področju šolskega okoliša, ki zajema naslednje kraje:

Hrpelje, Kozina, Beka, Ocizla, Klanec, Petrinje, Prešnica, Brgod, Vrhpolje, Krvavi Potok, Nasirec, Mihele, Rodik, Tublje, Slope, Materija,  Bač pri Materiji, Povžane, Brezovica, Rožice, Skadanščina, Gradišica, Hotična, Slivje, Markovščina, Velike Loče, Orehek, Mrše, Gradišče, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac, Poljane, Brdo, Gojaki, Zagrad, Artviže, Tatre, Orehek pri Materiji.

Osnovnošolska vzgojno-izobraževalna dejavnost se odvija na Osnovni šoli Hrpelje od prvega do devetega razreda.