E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih izbirnih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda pouk izbirnih predmetov. To so predmeti, ki jih učenec v III. triletju izbere glede na svoje zanimanje.

 

Izbirni predmeti so namenjeni poglabljanju in širjenju znanj nekega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in odkrivanju interesov za poklice.

 

Izbirni predmeti so razdeljeni v družboslovno-humanistični in naravoslovnotehnični sklop.

Učenci izberejo najmanj dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Vsi predmeti se izvajajo po 1 uro, drugi tuji jezik (italijanščina, nemščina) pa po 2 uri na teden. Izbirni predmeti lahko potekajo tudi po dve uri skupaj.

 

Učenec izbere s soglasjem staršev dve ali tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko:

  1. dve uri:
  2. a) dva različna enourna predmeta
  3. b) tuji jezik, ki je dvourni predmet

 

  1. tri ure:
  2. a) tri različne enourne predmete
  3. b) tuji jezik in en enourni predmet

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov.

 

Starši vložijo na šolo pisno vlogo z dokazili za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov. Potrdilo o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom je potrebno predložiti do konca meseca avgusta. O oprostitvi odloča ravnatelj.

 

pdf button   Vloga za oprostitev sodelovanja pri pouku izbirnih predmetov najdete TUKAJ.

 

Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo izvajali, saj MIZŠ predpisuje število skupin za vsako šolo. Tako bomo izvajali predmete, za katere se bo prijavilo več učencev in učenk. O dokončnem izboru boste učenci in starši obveščeni takoj, ko bodo želje učencev usklajene z normativi in možnostmi izvajanja izbirnih predmetov.

 

Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec neupravičeno ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Predmeti so umeščeni v predmetnik posameznega razreda.

 

Izbirni predmeti so ocenjevani in imajo vsak svoj strokovno potrjen učni načrt.

 

Ocenjujejo se s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ob zaključku ocenjen z nezadostno oceno, ima popravni izpit.

 

Učenec lahko od začetka šolskega leta do konca septembra spremeni izbiro izbirnega predmeta ob predhodnem pogovoru z učiteljem izbirnega predmeta. Vključi se lahko le še v tiste skupine, ki so proste in časovno usklajene z njegovim urnikom. Prav tako skupine ne more zamenjati, če s tem ogrozi obstoj prvotne skupine.

 

Podrobnejša pojasnila v zvezi z izbirnimi predmeti dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/izbirni_predmeti_v_osnovni_soli/

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/abecedni_seznam_izbirnih_predmetov_v_osnovni_soli/

 

pdf button   Vodič skozi izbirne predmete najdete TUKAJ.

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

7. razred

8. razred

 

9. razred

 

FILMSKA VZGOJA – ANIMIRANI FILM

ITALIJANŠČINA 1

LIKOVNO SNOVANJE 1

OBDELAVA GRADIV – LES

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

FILMSKA VZGOJA – ANIMIRANI FILM ITALIJANŠČINA 2

OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE

POSKUSI V KEMIJI

ŠPORT ZA ZDRAVJE

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO

FILMSKA VZGOJA – ANIMIRANI FILM

ITALIJANŠČINA 3

LIKOVNO SNOVANJE 3

NAČINI PREHRANJEVANJA

OBDELAVA GRADIV – KOVINE

POSKUSI V KEMIJI

RAČUNAČNIŠKA OMREŽJA

ŠPORT ZA ZDRAVJE

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO